GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions

Gujarat Board GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions and Answers.

Gujarat Board Textbook Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions

પ્રયત્ન કરો: (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર . 174)

1. શું \(\frac {2}{-3}\) એ સંમેય સંખ્યા છે? એના વિશે વિચાર કરો.
હા, \(\frac {2}{-3}\) એ સંમેય સંખ્યા છે.
જવાબ:
2 અને -3 એ પૂર્ણાકો છે તથા છેદ – 3 ≠ 0.

GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions

2. દસ સંમેય સંખ્યાઓની યાદી બનાવો.
\(\frac{1}{2}, \frac{-3}{5}, \frac{6}{7}, \frac{1}{-2}, \frac{-2}{5}, \frac{-1}{-4},\), 2.5, 3\(\frac {1}{2}\), 0.09, 0.18
જવાબ:
0ને \(\frac{0}{5}, \frac{0}{-3}, \frac{0}{13}\) લખી શકાય. તેથી 0 એ સંમેય સંખ્યા છે.
વળી પ્રાકૃતિક સંખ્યાને 3 = \(\frac {3}{1}\), 81 = \(\frac {81}{1}\) એમ લખી શકાય.
તેથી બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પણ સંમેય સંખ્યાઓ છે.

પ્રયત્ન કરો : (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર . 175)

1. ખાલી જગ્યા પૂરોઃ
GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions 1
જવાબ:
GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions 2

પ્રયત્ન કરો: (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર . 175)

1. શું 5 એ ધન સંમેય સંખ્યા છે?
હા, 5 એ ધન સંમેય સંખ્યા છે.
જવાબ:
5ને \(\frac {5}{1}\) લખી શકાય. અહીં અંશ અને છેદ બંને ધન છે.
તેથી 5 એ ધન સંમેય સંખ્યા છે.

GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions

2. પાંચ ધન સંમેય સંખ્યાઓની યાદી બનાવો.
જવાબ:
\(\frac{1}{2}, \frac{3}{7}, \frac{11}{17}, \frac{9}{23}, \frac{4}{13}\) એ પાંચ ધન સંમેય સંખ્યાઓ છે.

પ્રયત્ન કરો: (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર . 176)

1. શું – 8 એ ઋણ સંમેય સંખ્યા છે?
હા, – 8 એ ઋણ સંમેય સંખ્યા છે.
જવાબ:
– 8ને \(\frac {-8}{1}\) લખી શકાય. \(\frac {-8}{1}\)નો અંશ સણ છે અને તે સંમેય સંખ્યા છે.

2. પાંચ ઋણ સંમેય સંખ્યાઓની યાદી બનાવો.
જવાબ:
\(\frac{-3}{7}, \frac{-8}{13}, \frac{-11}{17}, \frac{2}{-5}, \frac{4}{-9}\) એ પાંચ ઋણ સંમેય સંખ્યાઓ છે.

પ્રયત્ન કરો : (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર . 176)

1. નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાઓ ઋણ સંમેય સંખ્યાઓ છે?
(i) \(\frac {-2}{3}\)
(ii) \(\frac {5}{7}\)
(iii) \(\frac {3}{-5}\)
(iv) 0
(v) \(\frac {6}{11}\)
(vi) \(\frac {-2}{-9}\)
જવાબ:
(i) \(\frac {-2}{3}\) એ ત્રણ સંમેય સંખ્યા છે.
(ii) \(\frac {5}{7}\) એ ધન સંમેય સંખ્યા છે.
(iii) \(\frac {3}{-5}\) એ ઋણ સંમેય સંખ્યા છે.
(iv) 0 એ ઋણ સંમેય સંખ્યા કે ધન સંમેય સંખ્યા નથી.
(v) \(\frac {6}{11}\) એ ધન સંમેય સંખ્યા છે.
(vi) \(\frac {-2}{-9}\) એટલે કે, \(\frac {-2}{9}\) થાય, જે ધન સંમેય સંખ્યા છે.

GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions

પ્રયત્ન કરો (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર . 178]

પ્રશ્ન (i)
\(\frac {-18}{45}\)
જવાબઃ
= \(\frac{-18 \div 9}{45 \div 9}\) [∵ 18 અને 45નો ગુ.સા.અ. 9 છે.]
= \(\frac {-2}{5}\)

પ્રશ્ન (ii)
\(\frac {-12}{18}\) નું પ્રમાણિત રૂપ મેળવો.
જવાબઃ
= \(\frac{-12 \div 6}{18 \div 6}\) [∵ 12 અને 18નો ગુ.સા.અ. 6 છે.]
= \(\frac {-2}{3}\)

પ્રયત્ન કરો (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર . 181)

1. \(\frac {-5}{7}\) અને \(\frac {-3}{8}\) ની વચ્ચે આવતી પાંચ સંમેય સંખ્યાઓ શોધો.
જવાબઃ
GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions 3

GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions

પ્રયત્ન કરો (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર . 185)

1. શોધોઃ
(i) \(\frac{-13}{7}+\frac{6}{7}\)
(ii) \(\frac{19}{5}+\frac{-7}{5}\)
જવાબ:
GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions 4

પ્રયત્ન કરો (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર .185)

1. શોધોઃ
(i) \(\frac{-3}{7}+\frac{2}{3}\)
(ii) \(\frac{-5}{6}+\frac{-3}{11}\)
જવાબ:
GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions 5

GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions

પ્રયત્ન કરો (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર .186]

1. \(\frac{-3}{9}, \frac{-9}{11}\) અને \(\frac {5}{7}\)નો વિરોઘી ઘટક શું થશે?
જવાબ:
\(\frac {-3}{9}\)નો વિરોધી ઘટક \(\frac {3}{9}\) છે.
\(\frac {-9}{11}\)નો વિરોધી ઘટક \(\frac {9}{11}\) છે.
\(\frac {5}{7}\)નો વિરોધી ઘટક \(\frac {-5}{7}\) છે.

પ્રયત્ન કરો (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર . 187)

1. શોધોઃ
(i) \(\frac{7}{9}-\frac{2}{5}\)
(ii) \(2 \frac{1}{5}-\frac{(-1)}{3}\)
જવાબ:
GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions 6

પ્રયત્ન કરો: (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર . 188)

1. જવાબ શો આવી શકે?

પ્રશ્ન 1.
\(\frac {-3}{5}\) × 7
જવાબ:
= \(\frac{(-3) \times 7}{5}\)
= \(\frac {-21}{5}\)
= -4\(\frac {1}{5}\)

GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions

પ્રશ્ન 2.
\(\frac {-6}{5}\) × (-2)
જવાબ:
= \(\frac{-6 \times (-2)}{5}\)
= \(\frac {12}{5}\)
= 2\(\frac {2}{5}\)

પ્રયત્ન કરો (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર . 188)

1. શોધોઃ

પ્રશ્ન 1.
\(\frac{-3}{4} \times \frac{1}{7}\)
જવાબ:
= \(\frac{(-3) \times 1}{4 \times 7}=\frac{-3}{28}\)

પ્રશ્ન 2.
\(\frac{2}{3} \times \frac{-5}{9}\)
જવાબ:
= \(\frac{2 \times(-5)}{3 \times 9}=\frac{-10}{27}\)

પ્રયત્ન કરો (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર . 189)

1. \(\frac {-6}{11}\) અને \(\frac {-8}{5}\) ની વ્યસ્ત સંખ્યા કઈ થશે?
જવાબ:
\(\frac {-6}{11}\)ની વ્યસ્ત સંખ્યા \(\frac {-11}{6}\) અને \(\frac {-8}{5}\) ની વ્યસ્ત સંખ્યા \(\frac {-5}{8}\) છે.

GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions

પ્રયત્ન કરો (પાઠ્યપુસ્તક પાન નંબર . 190)

1. શોધોઃ
(i) \(\frac{2}{3} \times \frac{-7}{8}\)
(ii) \(\frac{-6}{7} \times \frac{5}{7}\)
જવાબ:
GSEB Solutions Class 7 Maths Chapter 9 સંમેય સંખ્યાઓ InText Questions 7

Leave a Comment

Your email address will not be published.