GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

Gujarat Board GSEB Solutions Class 7 English Second Language Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger Textbook Exercise Questions and Answers.

GSEB Std 7 English Textbook Solutions Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

GSEB Class 7 English Longer, Shorter, Bigger Text Book Questions and Answers

Activity 1.

નીચે આપેલ ચિત્ર જુઓ, તમારા શિક્ષક વર્ણન કરે તે સાંભળો અને પછી જે કહે તે પ્રમાણે તેમની સુચના અનુસરો

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger 1

(1) Draw a moustache to the fat boy.
(2) Draw a star on the high mountain.
(3) Put a bird on the tall tree.
(4) Draw a car on the short road.
(5) Draw fish in the lake.

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

Activity 2.

નીચે આપેલાં ચિત્રો જોઈને જોડીમાં સંવાદરૂપે વર્ણન કરો :

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger 2

Jyoti: Room ‘A’ is 15 feet long and 12 feet wide.
Radha: Room ‘B’ is 12 feet long and 10 feet wide, so room A is bigger s than room ‘B’.
Jyoti: Yes, but TV sets are equal in size S and table in A is as big as table s in ‘B’.
Radha: The wall-clock in A is higher than that in ‘B’. Showcase in A is not so big as in ‘B’
Jyoti: Look at the chairs. The chair in room A is costlier than in room ‘B’.
Radha : Fengshui is shorter than the statue of god.

(રૂમ “A ઇઝ 15 ફીટ લૉગ ઍન્ડ 12 ફીટ વાઇડ.)
રૂમ ‘A 15 ફૂટ લાંબો અને 12 ફૂટ પહોળો છે.

(રૂમ ‘B’ ઇઝ 12 ફીટ લોંગ ઍન્ડ 10 ફીટ વાઇડ, સો રૂમ A ઇઝ બિગર ધેન રૂમ ‘B’.)
રૂમ ‘B’ 12 ફૂટ લાંબો અને 10 ફૂટ પહોળો છે, તેથી રૂમ ‘A’, રૂમ ‘B’ કરતાં વધુ મોટો છે.

(યસ, બેટ TV સેટ્સ આર ઇક્વલ ઇન સાઇઝ ઍન્ડ ટેબલ ઇન A ઇઝ ઍઝ બિગ ઍઝ ટેબલ ઇન ‘B’.).
હા, પણ TV સેટ કદમાં સરખાં છે અને Aમાંનું ટેબલ ‘B’માંના ટેબલ જેટલું જ મોટું છે.

(ધ વૉલ-ક્લૉક ઇન “A ઇઝ હાયર ધેન ધંટ ઇન ‘B’, શોકેસ ઇન “A ઇઝ નૉટ સો બિગ ઍઝ ઇન “B’.) *Aમાંની ઘડિયાળ ‘B'(માંની) કરતાં વધુ ઊંચી છે. Aનો શોકેસ ‘B’ જેટલો મોટો નથી.

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

(લુક ઍટ ધ ચેઅર્ઝ. ધ ચેઅર ઇન રૂમ ‘A ઇઝ કૉલિઅર ધંન ઇન રૂમ ‘B’.)
પેલી ખુરશીઓ જુઓ. રૂમ ‘Aમાંની ખુરશી રૂમ ‘B'(માંની ખુરશી) કરતાં વધુ મોંધી છે.

(ફેંગશુઈ ઇઝ શૉર્ટર ધેન ધ ઐય્ ઑવ ગૉડ.)
ભગવાનની મૂર્તિ કરતાં ફેંગશુઈ વધુ ઠીંગણું છે.

વર્ણન અને ચિત્રની મદદથી આપેલ કોષ્ટકમાં વિગતો લખો :

સરખી વસ્તુઓ
TV – as big as
table – as big as
GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

સરખી ના હોય તેવી વસ્તુઓ

clock — higher
showcase — not so big as
chair — costlier than
Fengshui — shorter than
room — blew than

Activity 3.

આપેલ સૂર્યમંડળનું ચિત્ર અને તેની સાથે આપેલ માહિતીવાળા કોષ્ટકના આધારે તમારા શિક્ષકની સુચના પ્રમાણે કાર્ય કરો :

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger 3

Name of the Planets Distance from the Sun (AU) Temp, in Celcius Distance from the moon in km No. of
Mercury 0.39 180° to 430° 4878 00
Venus 0.72 465° 12,104 00
Earth 1 89° to 58° 12,756 11
Mars 1.52 82° to 0° 6787 22
Jupiter 5.20 150° 1,42,800 6363
Saturn 9.54 170° 1,20,000 6262

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

* AU = Astronomical Unit

(1) Venus Is bigger than Mercury. (Earth / Mercury)
(2) The Earth is smaller than Jupiter.
(3) Which planet is farther from the Sun, Jupiter or Saturn?
Answer:
Saturn

(4) Which planet is bigger than Saturn, Mars or Jupiter?
Answer:
Jupiter

(5) Which planets have higher temperature than Mars?
Answer:
Mercury, Venus, Earth, Jupiter and Saturn have higher temperature than Mars.

Activity 4.

Enjoy the story:

The Prince and His Friends (ધ પ્રિન્સ ઍન્ડ હીઝ ફ્રેન્કસ) રાજકુમાર અને તેના મિત્રો

Sohansen was a prince. He had three friends : Longer legs, Sharper eyes and Bigger belly. They had special powers. In that land, another king had a beautiful princess. Many young princes hoped to marry her. But the king, her father did not want his daughter to marry at all.

The king was a magician. So he set three difficult tests. Each day he would hide the princess at a different place. The prince had to find and bring her back to the palace. Many princes tried but failed in this test. So the king turned them into donkeys with his magic (magical power).

Sohansen went to the king. The king said, “I have hidden the princess somewhere. Find her out and bring her to me before the sunset.” Sharper eyes looked all around and said, “The princess is on the top of a mountain, a hundred miles away.”

Then Longer legs ran as fast as the wind. He came back with the princess before dark (sunset). The king was angry. The next day the king said, “I have hidden the princess somewhere else. Bring her back to me before the sunset.” Sharper eyes looked and said, “The king has turned her into a golden leaf, She is two hundred miles away.

The leaf is shaking (hanging) in the wind.” Longer legs ran faster than the wind. He came back with the princess before night fall (sunset). The king was angrier. On the third day the king said, “Come with the princess before sunset.”

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

Again Sharper eyes looked all around and said, “The princess is quite closer (very close, nearer). She is at the bottom of a very deep lake. The king has turned her into a silverfish.”

The four friends went to the lake. “Now It is my turn,” said Bigger belly. He started to drink the water. He drank and drank. The lake was almost empty. The prince caught the silverfish. The fish turned Into the beautiful princess. Both the prince and the princess were happy. They went to the king. The king became very angry. The king turned himself into a crow and flew away into the jungle.

(સોહનસેન વૉઝ અ પ્રિન્સ. હી હેડ શ્રી ફ્રેન્ડ્ઝ : લૉન્ગર લેઝ, શાર્પર આઇઝ ઍન્ડ બિગર બેલિ. ધે હૈડ સ્પેશલ પાવર્ક.) સોહનસેન રાજકુમાર હતો. તેને ત્રણ મિત્રો હતા : લૉન્ગર લેઝ, શાર્પર આઇઝ અને બિગર બેલી. તેઓ પાસે વિશિષ્ટ શક્તિઓ હતી. (ઇન ધેટ લૅન્ડ, અનધર કિંગ હેંડ અ બ્યુટિફુલ પ્રિન્સેસ. મેનિ યંગ પ્રિન્સિઝ હોડ ટુ મૅરિ હર. બટ ધ કિંગ, હર ફાધર ડિડ નૉટ વૉન્ટ હિઝ ડૉટર ટુ મૅરિ ઍટ ઑલ. ધ કિંગ વૉઝ આ મજિશન. સો હી સેટ શ્રી ડિફિકલ્ટ ટેટ્સ. ઈચ ડે હી વુડ હાઇડ ધ પ્રિન્સેસ ઍટ અ ડિફરન્ટ પ્લેસ.

ધ પ્રિન્સ હેંડ ટૂ ફાઇન્ડ ઍન્ડ બ્રિગ હર બૅક ટુ ધ ઍલિસ. મેનિ પ્રિન્સિઝ ટ્રાઇડ બટ ફેલ્ડ ઇન ધિસ ટેસ્ટ, સો ધ કિંગ ટર્ડ ધેમ ઇન્ ડૉન્કીઝ વિથ હિઝ મૅજિક (મૅજિકલ પાવર).] તે પ્રદેશમાં બીજા રાજાને એક સુંદર રાજકુમારી હતી. ઘણા યુવાન રાજકુમારો તેની સાથે લગ્ન કરવા ઇચ્છતા હતા. પરંતુ રાજા, તેના પિતા પોતાની દીકરીનાં લગ્ન કરવા જરાય ઇચ્છતો ન હતો.

આ રાજા જાદૂગર હતો. તેથી તેણે ત્રણ મુશ્કેલ કસોટીઓ ગોઠ્ઠી. દરરોજ તે તેની રાજકુમારીને જુદા સ્થળે સંતાડતો. રાજકુમારે તેને શોધીને પાછી મહેલમાં લાવવી પડતી. ઘણા રાજકુમારોએ પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ તેઓ આ કસોટીમાં નિષ્ફળ ગયા. તેથી રાજાએ પોતાની જાદુઈ શક્તિથી તેઓને ગધેડામાં ફેરવી કાઢ્યા. (સોહનસેન વેન્ટ ટુ ધ કિંગ. ધ કિંગ રોડ, “આઈ હેવ હિડન ધ પ્રિન્સેસ સમવેઅર. ફાઇન્ડ હર આઉટ ઍન્ડ બિંગ હર ટુ મી બિફોર ધ સનસેટ.”)

સોહનસેન રાજા પાસે ગયો. રાજાએ કહ્યું, મેં રાજકુમારીને ક્યાંક સંતાડી છે. તેને શોધી કાઢ અને સૂર્યાસ્ત પહેલાં તેને મારી સમક્ષ લાવ.” (શાર્પર આઇઝ લુન્ડ ઑલ અરાઉન્ડ ઍન્ડ સેડ, “ધ પ્રિન્સેસ ઇઝ ઑન ધ ટૉપ ઑવ અ માઉન્ટિન, અ હડ્રેિડ માઈલ્ડ અવે.”)

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

શાર્પર આઇઝે આજુબાજુ જોયું અને કહ્યું, “રાજકુમારી સો માઈલ દૂર એક પર્વતની ટોચે છે.” ધેિન લૉન્ગર લેઝ ઑન ઍઝ ફાસ્ટ ઍઝ ધ વિન્ડ. હી કેમ બૅક વિથ ધ પ્રિન્સેસ બિફોર ડાર્ક (સનસેટ). ધ કિંગ વૉઝ ઍગ્રિ.] પછી લૉન્ગર લેઝ પવનની ઝડપે દોડ્યો. તે અંધારા (સૂર્યાસ્ત) પહેલાં રાજકુમારી સાથે પાછો આવ્યો. રાજા ગુસ્સે થયો.

(ધ નેક્સ્ટ ડે ધ કિંગ એડ. “આઈ હેવ હિડન ધ પ્રિન્સેસ સમવેઅર એલ્સ. બ્રિગ હર બૅક ટૂ મી બિફોર ધ સનસેટ.”) બીજા દિવસે રાજાએ કહ્યું, “મેં રાજકુમારીને બીજે ક્યાંક સંતાડી છે. તેને સૂર્યાસ્ત પહેલાં મારી સમક્ષ પાછી લાવ.” (શાર્પર આઇઝ લુન્ડ ઍન્ડ સેડ, “ધ કિંગ ઍઝ ટર્ડ હર ઇન્ટ્ર અ ગોલ્ડન લીફ.

શી ઇઝ ટુ હન્ડેિડ માઈલ્ડ અવે. ધ લીફ ઈઝ. શેકિંગ (નિંગ) ઇન ધ વિન્ડ.] શાપર આઇઝે જોયું અને કહ્યું, “રાજાએ તેને સોનેરી પાંદડામાં ફેરવી દીધી છે. તે બસો માઈલ દૂર છે. પાંદડું પવનમાં હાલી રહ્યું છે.” લિૉન્ગર લેઝ જૈન ફાસ્ટર ધેન ધ વિન્ડ. હી કેમ બૅક વિથ ધ પ્રિન્સેસ બિફોર નાઇટ ફૉલ (સનસેટ).

ધ કિંગ વૉઝ ઍગ્રિઅર.] લૉન્ગર લેગ્સ પવન કરતાં વધારે ઝડપે દોડ્યો. તે રાત પડે (સુર્યાસ્ત થાય) તે પહેલાં રાજકુમારી સાથે પાછો આવ્યો. રાજા વધારે ગુસ્સે થયો. (ઑન ધ થર્ડ ડે ધ કિંગ રોડ, “કમ વિથ ધ પ્રિન્સેસ બિફોર સનસેટ.”) ત્રીજા દિવસે રાજાએ કહ્યું, “સૂર્યાસ્ત પહેલાં રાજકુમારી સાથે પાછો આવ.”

[અગેન શાર્પર આઈઝ લુક્ત ઑલ અરાઉન્ડ ઍન્ડ સેડ, “ધ પ્રિન્સેસ ઇઝ ક્વાઇટ ક્લોઝર (વરી ક્લોઝ, નિઅરર). શી ઇઝ ઍટ ધ બૉટમ ઑવ અ વેરિ ડીપ લેક. ધ કિંગ હેઝ ટર્ડ હર ઇન્દુ આ સિલ્વર ફિશ.”] ફરી શાર્પર આઇઝે આજુબાજુ જોયું અને કહ્યું, “રાજકુમારી તદ્દન નજીક છે. તે ખૂબ ઊંડા સરોવરના તળિયે છે.

રાજાએ તેને રૂપેરી માછલીમાં ફેરવી નાખી છે.” (ધ ફૉર ફ્રેન્ડઝ વેન્ટ ટુ ધ લેક.) ચાર મિત્રો સરોવરે ગયા. (“નાઉ ઇટ ઇઝ માઈ ટર્ન,” સેડ બિગર બેલિ. હી સ્ટાર્ટિડ ટૂ કિ ધ વૉટર. હી ડ્રન્ક ઍન્ડ ડૅન્ક. ધ લેક વૉઝ ઑલ્મોસ્ટ એષ્ટિ. ધ પ્રિન્સ કૉટ ધ સિલ્વર ફિશ.) “હવે મારો વારો,” બિગર બેલિએ કહ્યું. તેણે પાણી પીવાનું શરૂ કર્યું. તેણે ખૂબ પાણી પીધું. સરોવર લગભગ ખાલી થઈ ગયું. રાજકુમારે રૂપેરી માછલી પકડી.

(ધ ફિશ ટર્ન ઈન્ટ ધ બ્યુટિફલ પ્રિન્સેસ. બોથ ધ પ્રિન્સ ઍન્ડ ધ પ્રિન્સેસ વેઅર હૅપિ. ધે વેન્ટ ટુ ધ કિંગ. ધ કિંગ બિકેમ વેરિ ઍગ્રિ. ધ કિંગ ટર્ન હિમસેલ્ફ ઇન્દુ અ ક્રૉ ઍન્ડ લૂ અને ઇન્દુ ધ જંગલ.) માછલી સુંદર રાજકુમારીમાં ફેરવાઈ ગઈ. રાજકુમાર અને રાજકુમારી બંને ખુશ હતાં. તેઓ રાજા પાસે ગયાં. રાજા ખૂબ ગુસ્સે થયો. રાજા પોતે એક કાગડામાં ફેરવાઈ ગયો અને જંગલમાં ઊડી ગયો.

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

* જો આ વાર્તામાં રાજા રાજકુંવરીને ચોથી વખત સંતાડે તો ક્યાં સંતાડશે? તેની ચર્ચા ત્રણ-ચારના જૂથમાં કરો.

પાઠના આધારે વાક્ય સાચું હોય તો [ T ] અને જો ખોટું હોય તો [ F ] લખો :

(1) Sohansen went to the princess. [F]
(2) Longer legs came back with the prince. [F]
(3) The prince changed into a crow. [F]
(4) The king set three difficult tests. [T]
(5) The prince and the princess flew away into the jungle. [F]

વાર્તાના આધારે નીચેનાં વાક્યોને યોગ્ય ક્રમ આપેલ [ ✓ ] માં લખો :

Question 1.
Who was Sohansen ?
A. a king
B. a prince [✓]
C. a princess
D. a magician
Answer:
B. a prince

Question 2.
Why did all the princes want to marry the princess ?
A. because she was a beautiful princess. [✓]
B. because they wanted to become the king.
C. because the king was a magician.
D. because the princes wanted to become the magician.
Answer:
A. because she was a beautiful princess.

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

Question 3.
Where did the king hide the princess the first time ?
A. in the jungle
B. in the river
C. on top of the mountain [✓]
D. in the lake
Answer:
C. on top of the mountain

Question 4.
Who brought the princess back from the jungle ?
A. Sharper eyes
B. Bigger belly
C. The Prince
D. Longer legs [✓]
Answer:
D. Longer legs

Question 5.
Who drank whole water of the lake ?
A. Bigger belly [✓]
B. Longer legs
C. The Prince
D. Sharper eyes
Answer:
A. Bigger belly

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

Question 6.
How did the prince and the princess feel at last?
A. happy [✓]
B.unhappy
C. angry
D. sad
Answer:
A. happy

Activity 5.

રેખાંકિત શબ્દનો અર્થ શોધી તેના સામે [ ✓] કરોઃ

Question 1.
The eagle can see very far. It has sharp eyes.
(a) big
(b) powerful [✓]
(c) beautiful
Answer:
(b) powerful

Question 2.
We hoped to visit a zoo. But we visited the museum.
(a) walked
(b) jumped
(c) wanted [✓]
Answer:
(c) wanted

Question 3.
There is a strong wind. The leaves of the tree are shaking.
(a) making sound
(b) flying
(c) moving [✓]
Answer:
(c) moving

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

Question 4.
Raj has a special power to fly in the sky.
(a) extra capacity [✓]
(b) like a bird
(c) good boy
Answer:
(a) extra capacity

Question 5.
The water turned into ice.
(a) changed into [✓]
(b) drank
(c) ate
Answer:
(a) changed into

Activity 6.

સ્વપ્નીલ અને ગીતાંશ પોતાના વજન, ઊંચાઈ વગેરે માપે છે અને પોતાની રીતે નોંધે છે. વિગતો પરથી તેઓ કેવો સંવાદ કરે છે તે જોઈએ:

No. Name Weight Height Birthdate Length of Nose
(1) Swapnil 20 kg 110 cm 24-10-2001 4 cm
(2) Gitansh 25 kg 110 cm 26-10-2001 3 cm

Swapnil: What is your weight ?
Gitansh: Twenty-five.
Swapnil: Oh fat man ! You are fatter than
Gitansh: Your nose ! Look at your nose. It is longer than my nose.
Swapnil: Don’t talk with me in this way. You are younger than I.
Gitansh : What is your birthday ?
Swapnil: 24th October.
Gitansh: Let me see. My birthday is 26th October. Two days!
And you say that you are older than I.
Swapnil: Sorry. But look at the height; oh! you are as tall as I.
Gitansh: Happy ?
Swapnil: You happy ?

(વૉટ ઈઝ યુઅર વેટ?) તારું વજન કેટલું છે? (ન્ટિ-ફાઇવ) પચીસ. (ઓહ ફેટ મૅન! યુ આર ફેંટર ધેન આઇ.) ઓ જાડા માણસ ! તું મારા કરતાં વધુ જાડો છે. (યુઅર નોઝ! લુક ઍટ યુઅર નોઝ. ઇટ ઇઝ લોંગર જૈન માઇ નોઝ.) તારું નાક! તારું નાક જો. તે મારા નાક કરતાં વધુ લાંબું છે.

(ડૉન્ટ ટૉક વિથ મી ઇન ધિસ વે. યુ આર યંગર ઘેન આઈ.) મારી સાથે આ રીતે વાત ન કર. તું મારા કરતાં નાનો છે. (વૉટ ઇઝ યુઅર બર્થડે?) તારો જન્મદિવસ ક્યારે છે? (24 ઑક્ટોબર.) 24 ઑક્ટોબર. (લેટ મી સી. માઈ બર્થડ ઇઝ 26th ઑક્ટોબર. ટુડેઝ! ઍન્ડ યૂ સે ઘંટ યૂ આર ઓલ્ડર ઘેન આઈ.)

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

મને જોવા દે. મારો જન્મદિવસ 26 ઑક્ટોબર, બે દિવસ! અને તું કહે છે તું મારા કરતાં મોટો છે. | (સૉરિ. બટ લુક ઍટ ધ હાઈટ; ઓહ! યુ આર ઍઝ ટૉલ ઍઝ આઈ.) માફ કર. પણ ઊંચાઈ જો; ઓહ! તું મારા જેટલો જ.
ઊંચો છે.
(હેપિ?) ખુશ?
(યૂ ઍપિ?) તું ખુશ?

હવે તમે પણ તમારા ચાર મિત્રોનાં વજન અને ઊંચાઈનાં માપ તથા જન્મતારીખ નીચે આપેલ કોઠામાં નોંધો અને તેના આધારે વાક્યો બનાવી બોલો :

No.

Name Weight Height Birth date

Length of Nose

(1) Swapnil 20 kg 110 cm 24-10-2001 4 cm
(2) Gitansh 25 kg 110 cm 26-10-2001 3 cm

કોષ્ટક અને સંવાદના આધારે આ વિગતો ભરો અને વર્ગ સમક્ષ વાંચો :

(1) Darsh is taller than Mita.
(2) Arjun’s nose is longer than Darsh’s nose.
(3) My nose is not so long as Mrunal’s nose.
(4) I am thin/fat / short / tall.
(5) Mita is older than Arjun.
(6) Mrunal is as tall as Mita.
(7) Darsh is heavier than Arjun.
(8) Arjun is taller than Mita / Mrunal.

Activity 7.

જોયુંને, તમારામાં અને તમારા મિત્રોમાં કેટલી વિવિધતા છે. આવી વિવિધતા દરેક પ્રાણીઓમાં પણ હોય છે. તે જોઈએ. ચિત્ર જોઈને તેની સરખામણી / તુલના કરીને નીચેનાં જેવાં વાક્યો બનાવો :

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger 4

(1) The elephant is bigger than a hippo.
(2) The giraffe is taller than a camel.
(3) The mouse is smaller than a rabbit.
(4) The horse is as big as the cow.
(5) The giraffe’s neck is longer than the camel’s neck.
(6) The horse is bigger than a donkey.
(7) The rhino is bigger than a donkey.

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

Activity 8.

અહીં પપ્પએ પ્રાણીઓ વિશેની માહિતી ગ્રાફ સ્વરૂપે રજૂ કરી ૬ છે, તે વાંચો અને તેના નીચે આપેલ માહિતી પૂર્ણ કરો :

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger 5

Animals Life Span
Chimpanzee
Cow
Elephant
Dog
Man
Swan
Tortoise
Goat
Horse
Sheep
30 years
22 years
70 years
9 years
90 years
100 years
150 years
10 years
50 years
10 years

ઉપરની વિગતના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો :

Question 1.
Who lives shorter life than the chimpanzee ?
Answer:
The cow / dog / goat / sheep lives shorter life than the chimpanzee.

Question 2.
Who lives longer than the goat ?
Answer:
The chimpanzee / cow / elephant / man / swan / tortoise / horse / whale lives longer than the goat.

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

Question 3.
Whose life spanis shorter than the horse’s life span ?
Answer:
The chimpanzee’s / cow’s / dog’s / goat’s / sheep’s life span is shorter than the horse’s life span.

Question 4.
Whose life span is longer than the sheep’s ?
Answer:
The chimpanzee’s / cow’s / elephant’s / man’s / swan’s / tortoise’s / horse’s / whale’s life span is longer than the sheep’s.

Question 5.
Whose life span is shorter than the rabbit’s ?
Answer:
The dog’s / goat’s / sheep’s life span is shorter than the rabbit’s.

Question 6.
Who lives longer than man ?
Answer:
The tortoise and the swan live longer than the man.

Activity 9.

નીચે આપેલ Riddles વાંચીને સાચા જવાબ સામે [✓] કરો. આવું એક ઉખાણું તમે પણ બનાવો :

Question 1.
It is smaller than a rabbit and bigger than a rat. It is the enemy of snake. What Is It?
A. a cobra
B. a mongoose [✓]
C. a cat
Answer:

Question 2.
It is bigger than a sparrow and smaller than a crow. Its colour is green. What is it?
A. a parrot [✓]
B. a pIgeon
C. a cock
Answer:
A. a parrot

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

Question 3.
It runs faster than the horse and the deer. It is wild animal. It has very sharp claws and teeth. What is it?
A.dog
B. Beat
C. cheetah [✓]
Answer:
C. cheetah

Question 4.
It looks like a horse. It has stripes on its body. What Is it?
A. zebra [✓]
B. Wild ass
C. pony
Answer:
A. zebra

Question 5.
It lives in the jungle. It can run very fast. It has spots all over its body. What is it?
A. lion
B. tiger
C. cheetah [✓]
Answer:
C. cheetah

Let’s Learn More

1. Read the following paragraphs from the lesson:

1. Sohansen was a prince. He had three friends : Longer legs, Sharper eyes and Bigger belly. They had special powers. In that land, another king had a beautiful princess. Many young princes hoped to marry her. But the king, her father did not want his daughter to marry at all.

Answer the following questions:

Question 1.
What was Sohansen ?
Answer:
Sohansen was a prince.

Question 2.
Who were his friends ?
Answer:
Longer legs, Sharper eyes and Big belly were his friends.

Question 3.
What did many young princes hope ?
Answer:
Many young princes hoped to marry the beautiful princess.

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

Question 4.
Did the king want his daughter to marry ?
Answer:
No, the king did not want his daughter to marry.

Answer the questions selecting the correct options :

Question 1.
……….. was a prince.
A. Big belly
B. Longer legs
C. Sharper eyes
D. Sohansen
Answer:
D. Sohansen

Question 2.
How many friends did Sohansen have ?
A. one
B. two
C. three
D. four
Answer:
C. three

Question 3.
Which of the following sentences is false ?
A. The king had a beautiful princess.
B. The king wanted the princess to marry.
C. Many princes hoped to marry the princess.
D. Sohansen was a prince.
Answer:
B. The king wanted the princess to marry.

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

(2) The king was a magician. So he set three difficult tests. Each day he would hide the princess at a different place. The prince had to find and bring her back to the palace. Many princes tried but failed in this test. So the king turned them into a donkey with his magic (magical power).

Answer the following questions :

Question 1.
What was the king?
Answer:
The king was a magician.

Question 2.
What would the king do ?
Answer:
The king would hide the princess at a different place every day.

Question 3.
What had the princes to do ?
Answer:
The princes had to find the princess and bring her back to the palace.

Question 4.
What did the king do to the princes who failed in the test ?
Answer:
The king would turn them into a donkey with his magic.

Answer the questions selecting the correct options :

Question 1.
Find the opposite of the word ‘easy’ from the paragraph.
A. difficult
B. different
C. donkey
D. test
Answer:
A. difficult

Question 2.
How many tests did the king set ?
A. four
B. three
C. two
D. one
Answer:
B. three

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

Question 3.
The king turned the …………. into donkeys.
A. princes
B. princesses
C. kings
D. magicians
Answer:
A. princes

(3) Sohansen went to the king. The king said, “I have hidden the princess somewhere. Find her out and bring her to me before the sunset.” Sharper eyes looked all around said. “The princess is on the top of a mountain, a hundred miles away.” Then Longer legs ran as fast as the wind. He came back with the princess before dark (sunset). The king was angry.

Answer the following questions:

Question 1.
What did the king tell Sohansen ?
Answer:
The king told Sohansen to find out the princess and bring her back before sunset.

Question 2.
What did Sharper eyes see ?
Answer:
Sharper eyes saw the princess on the top of a mountain, a hundred miles away.

Question 3.
What did Longer legs do ?
Answer:
Longer legs ran as fast as the wind and brought the princess back before dark.

Question 4.
Why was the king angry ?
Answer:
The king was angry because Sohansen could find out the princess.

Answer the questions selecting the correct options :

Question 1.
Who could see very far ?
A. The king
B. Sohansen
C. Sharper eyes
D. Longer legs
Answer:
C. Sharper eyes

Question 2.
Who could run very fast ?
A. The king
B. Sohansen
C. Sharper eyes
D. Longer legs
Answer:
D. Longer legs

Question 3.
Where was the princess ?
A. in the palace
B. on the top of a mountain
C. under a mountain
D. in the forest
Answer:
B. on the top of a mountain

Question 4.
The princess was a ………… away.
A. hundred feet
B. hundred metres
C. hundred kilometres
D. hundred miles
Answer:
D. hundred miles

Question 5.
‘Before dark’ means
A. before sunrise
B. before sunset
C. before afternoon
D. before noon
Answer:
B. before sunset

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

(4) The next day the king said, “I have hidden the princess somewhere else. Bring her back to me before the sunset.” Sharper eyes looked and said, “The king has turned her into a golden leaf. She is two hundred miles away. The leaf is shaking (hanging) in the wind.” Longer legs ran faster than the wind. He came back with the princess before night fall (sunset). The king was angrier.

Answer the following questions:

Question 1.
What had the king turned the princess into ?
Answer:
The king had turned the princess . into a golden leaf.

Question 2.
How far was the princess ?
Answer:
The princess was two hundred miles away.

Question 3.
Who ran faster than the wind ?
Answer:
Longer legs ran faster than the wind.

Question 4.
The king was happy to get the princess back. True or False ?
Answer:
False

Answer the questions selecting the correct options :

Question 1.
The king turned the princess into a ……….
A. green leaf
B. yellow leaf
C. golden leaf
D. silver leaf
Answer:
C. golden leaf

Question 2.
The princess was …………… away.
A. two hundred feet
B. two hundred metres
C. two hundred kilometres
D. two hundred miles
Answer:
D. two hundred miles

Question 3.
The leaf was …
A. dancing in the wind
B. shaking in the wind
C. dancing in die rain
D. shaking in the rain
Answer:
B. shaking in the wind

Question 4.
Longer legs ran ………. the wind. ?
A. as fast as
B. faster than
C. as slow as
D. slower than
Answer:
B. faster than

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

5. On the third day the king said, “Come with the princess before sunset.” Again Sharper eyes looked all around and said, “The princess is quite closer ? (very close, nearer). She is at the bottom ! of a very deep lake. The king has turned s her into a silver fish.”

Answer the following questions:

Question 1.
Where was the princess ?
Answer:
The princess was at the bottom of a very deep lake.

Question 2.
What had the king turned her into ?
Answer:
The king had turned her into a silver fish.

Question 3.
The princess was quite far. True or False ?
Answer:
False

Answer the questions selecting the correct options :

Question 1.
The princess was
A. quite far
B. quite closer
C. quite deep
D. quite above
Answer:
B. quite closer

Question 2.
The princess was …
A. at the bottom of a deep sea
B. at the bottom of a deep river
C. at the bottom of a deep lake
D. at the bottom of a deep well
Answer:
C. at the bottom of a deep lake

Question 3.
The princess had turned into a ?
A. golden fish
B. silver fish
C. diamond fish
D. pearl fish
Answer:
B. silver fish

Question 4.
Which word is the opposite of ‘shallow’ ?
A. deep
B. bottom
C. closer
D. silver
Answer:
A. deep

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

(6) The four friends went to the lake. “Now it is my turn,” said Bigger belly. He started to drink the water. He drank and drank. The lake was almost empty. The prince caught the silver fish. The fish turned into the beautiful princess. Both the prince and the princess were happy. They went to the king. The king became very angry. The king turned himself into a crow and flew away into the jungle.

Answer the following questions:

Question 1.
What did Bigger belly do ?
Answer:
Bigger belly drank all the water of the lake.

Question 2.
What happened when the prince caught the silver fish ?
Answer:
When the prince caught the silver fish, it turned into the beautiful princess.

Question 3.
Who were happy ?
Answer:
The prince and the princess were happy.

Question 4.
The king was angry. True or False ?
Answer:
True

Question 5.
What did the angry king do ?
Answer:
The angry king turned himself into a crow and flew away into the jungle.

Answer the questions selecting the correct options :

Question 1.
Who drank all the water of the lake ?
A. Sohansen
B. Bigger belly
C. Sharper eyes
D. Longer legs
Answer:
B. Bigger belly

Question 2.
Who caught the silver fish ?
A. The king
B. Sohansen
C. Sharper eyes
D. Longer legs
Answer:
B. Sohansen

Question 3.
The fish turned into ……….
A. the king
B. a crow
C. a leaf
D. the beautiful princess
Answer:
D. the beautiful princess

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

Question 4.
The prince and the princess were ……………
A. angry
B. sad
C. thrilled
D. happy
Answer:
D. happy

Question 5.
The king turned himself into a …………
A. crow
B. fish
C. prince
D. princess
Answer:
A. crow

2. Look at the bill and answer the questions:
GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger 6

Answer the following questions :

Question 1.
What is the price of 1 kg of sugar ?
Answer:
The price of 1 kg of sugar is ₹38.

Question 2.
What is the total amount of the bill ?
Answer:
The total amount of the bill is ₹ 341.

Question 3.
How much is the price of 1 kg of washing powder ?
Answer:
The price of 1 kg of washing powder is ₹ 25.

Question 4.
What is the bill for toothpaste ?
Answer:
The bill for toothpaste is ₹ 120.

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

Question 5.
Which item costs ₹ 70 ?
Answer:
1 kg of tea of costs ₹70.

Question 6.
Who bought all these items ?
Answer:
Mrs Kalpanaben Patel bought all these items.

Question 7.
When did Mrs Patel buy these items ?
Answer:
Mrs Patel bought these items on 12 January, 2013.

Question 8.
How many items are there in the bill ?
Answer:
There are four items in the bill.

Question 9.
Who has prepared the bill ?
Answer:
Mohanlal has prepared the bill.

Question 10.
What is the name of the shop?
Answer:
The name of the shop is: Anand General Stores.

3. Complete the following dialogue with the help of the words given in the brackets :

(has stood first at the Board examination; I will come; to celebrate my brother’s success; You look happy; Congratulations)

Harsh : Hi, Jayanti!
Jayanti: Hi, Harsh. You look happy What’s up?
Harsh: Yes, I am very happy.
Jayanti: Why ?
Harsh : My brother has stood first at the l Board examination.
Jayanti: Wow ! That’s great! Congratulations.
Harsh : Thank you. But I have come to invite you for a party to celebrate my brother’s success.
Jayanti: Of course! I will be happy to join you.
Harsh : The party is on Saturday, at 7 pm. Please come.
Jayanti : Sure. I will come.

4. Write sentences as shown in the example:
Example : Dccpak weighs 35 kg. Aakash
weighs 33 kg. (heavy / light)
Deepak Is heavier than Aakash.
Aakash is lighter than Deepak.

(1) Manav’s height is 110 cm. NIUn’s height is 110 cm. (tall)
Manav is as tall as Nitin. OR
Nitin is as tall as Mana

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

(2) The red shirt costs ₹ 500. The blue shirt costs ₹ 460. (costly / cheap)
The red shirt is costlier than the blue shirt.
The blue shirt is cheaper than the red shirt.

(3) My room is 12 feet long. Mohan’s room is 15 feet long, (big / small)
My room is smaller than Mohan’s room.
Mohan’s room is bigger than my room.

(4) Nita is 12 years old. Mita is 15 years old. (old/young)
Nita is younger than Mita.
Mita is older than Nita.

(5) Aman’s weight is 32 kg. Manan’s weight is 35 kg. (fat/thin)
Aman is thinner than Manan.
Manan is fatter than Aman.

5. Write a paragraph on ‘My Best Friend’:

Points : name – good student – liked by teachers – his looks – his good
qualities – what you do not like about him
Manav is as tall as Nitin. OR Nitin is as tall as Manav.

Dev Maniar is my best friend. He is also s my classmate. We sit on the same bench.
Dev is a good and obedient student. So the teachers like him. Dev is not very tall, but he is strong and active. He is a good sportsman, too.

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger

He plays hockey. Dev is a ! very helpful boy. He always helps me and our friends in our studies and other problems. But there are some qualities which I do not s like. Dev gets angry very quickly. And when he is angry, he does not listen to anyone. But I still like him very much.

Word Meanings:

GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger 7
GSEB Solutions Class 7 English Sem 1 Unit 4 Longer, Shorter, Bigger 8

Leave a Comment

Your email address will not be published.